Order before Wednesday 10:00 AM - receive your product on Thursday or Friday

Local food to your table - we deliver to I, XI, XII, XXII. districts + Budaörs

Terms of service

A jelen általános szerződési feltételek a Supp.li Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, Puskás Tivadar körút 14. fszt. 2.; cégjegyzékszáma a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságán: 16-09-017038; a „Közvetítő”) által üzemeltetett https://termeloipiac.supp.li/ weboldalon (a „Weblap”) elérhető, kereskedelmi adásvételeket közvetítő elektronikus rendszer (a „Rendszer”) igénybevételének szerződési feltételeit (a „Szerződés”) tartalmazzák.


 • A szerződés alanyai


   1. A Szerződésben részes felek az alábbiak: a Rendszert valamely áru vevőjeként vagy lehetséges vevőjeként igénybevevő személy (a „Vevő”, vagy a „Felhasználó”)  valamint a Rendszert üzembentartó Közvetítő, együttesen a továbbiakban: a „Felek”.
   2. A Közvetítő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (az „Eksztv.” ) 4. § szerinti kötelezettségének elegét téve ezennel az alábbi adatokról tájékoztatja a Felhasználókat: szolgáltató neve: Supp.li Kft.; székhelye és levelezési címe: 5000 Szolnok, Puskás Tivadar körút 14. fszt. 2.; telefonszáma:  HU: +36 31 782 6909; elektronikus elérhetősége: contact@supp.li; cégjegyzékszáma a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságán: 16-09-017038; adószáma: 25777752-2-16; közösségi adószáma: HU25777752; kamarai regisztrációs száma a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál: BU25777752; tárhelyszolgáltató adatai: neve: Shopify Inc., székhelye: 150 Elgin Street, Ottawa, Ontario, Canada, levelezési címe: 150 Elgin Street, Ottawa, Ontario, Canada, elektronikus elérhetősége: https://help.shopify.com/en/questions#/questions
   3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződésben nem lehet részes fél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a „Ptk.”) 8. § (1) bek. szerinti „fogyasztó”, azaz a jelen Szerződés elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik valamennyi Felhasználó, hogy a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el a Rendszer igénybevétele során. Ezen nyilatkozatának valótlan voltából eredő minden kárért a valótlan nyilatkozatot tevő Felhasználó felel.
   4. A Felhasználó a jelen Szerződést elfogadja a Rendszerbe történő sikeres regisztrációval. Sikeres regisztrációnak minősül, amennyiben a Felhasználó a Rendszer által megkövetelt adatok megadását követően fiókot hoz létre.

   1. A Felhasználó a jelen Szerződést kizárólag abban az esetben mondhatja fel egyoldalúan azonnali hatállyal, amennyiben nincsen a Rendszerben megkötött hatályos adásvételi szerződése. A Felhasználó felmondási szándékát e-mailben jelezheti a contact@supp.li címre.  A Közvetítő a jelen Szerződést kizárólag abban az esetben mondhatja fel egyoldalúan azonnali hatállyal adott Felhasználó irányában, amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése erre a Közvetítőt feljogosítja, vagy amennyiben egyébként a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi. A Közvetítő felmondása azzal hatályosul, hogy törli a Felhasználó regisztrációját.

 • Szolgáltatások és ellenszolgáltatások rendszere


    1. A Vevő a Rendszer által megkövetelt egyéb adatok megadását követően bármely eladásra kínált árura vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tehet az áru (az „Áru”) vételárának (a „Vételár”) kifizetésével. Kifizetésnek minősül az online kártyás fizetéssel történő fizetés esetén az online fizetésnek felületet biztosító pénzügyi szolgáltató által, vagy a Közvetítő által a sikeres tranzakcióról szóló online vagy e-mailben történő visszajelzés. 
    2. A Vételár kifizetését követő 14 napon belül a Vevő érdekmúlás bizonyítása nélkül egyoldalúan elállhat az Árura vonatkozó adásvételi szerződéstől. (a „ Vevői Elállás”). A  Vevői Elállást a Vevő a Közvetítő elektronikus postafiókjába küldött értesítésével gyakorolhatja. A Vevői Elállás az Áru Közvetítőhöz történő visszaérkezésével hatályosul. A Vevői Elállás esetén az Áru visszaküldésének költségei a Vevőt terhelik. A Vevői Elállás joga nem gyakorolható ha az Áru friss, rövid lejáratú termék, ha az Áru személyre szabott megrendelésre készült, vagy ha az Áru csomagolása megsérült vagy felbontásra került a kézbesítést követően. 
    3. A Vevő az Áru átvételétől (vagy amennyiben a Fuvarozási Szerződés lehetővé teszi az Áru átvételének megtagadása esetében az Áru Közvetítőhöz történő visszaküldését, úgy a megtagadás dátumától) számított 8 napon belül a Rendszeren belüli postafiókjának használatával a Közvetítőnek értesítést (a „Panasz”) küldhet, amennyiben álláspontja szerint hibás vagy késedelmes teljesítés történt vagy a teljesítés elmaradt (a „Teljesítési Hiba Esetei”). A Felek kifejezetten kikötik, hogy amennyiben az Áru Fuvarozónak történő átadásakor az Áru élettartamának 75%-a lejárt, a Teljesítési Hiba Esetei mindenképp megvalósul. A Felek kifejezetten tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vevő a Teljesítési Hiba Esetei miatt keletkező, jogszabályokban biztosított jogát (pl. szavatossági jogok, kártérítési igénnyel való fellépés) kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben Panasszal élt, és a Panasz elküldésétől számított 15 napon belül a Közvetítő nem vizsgálta ki a Panaszt vagy a Közvetítő Panasz kivizsgálása során meghozott döntését sérelmesnek tartja. A Felek kikötik, hogy a Panasz 8 napon belüli elküldése a Ptk. 6:162. § (1) bek. szerinti, késedelem nélküli kötelezettel történt értesítésnek minősül. Amennyiben a Közvetítő Panasz kivizsgálása során meghozott döntését a Panasszal érintett valamennyi Felhasználó elfogadja, úgy kötelesek haladéktalanul a fenti döntésnek megfelelő magatartást tanúsítani. Amennyiben a Panasszal érintett bármely Felhasználó sérelmesnek tartja a Közvetítő Panasz kivizsgálása során meghozott döntését, élhet valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogával. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Közvetítőt semmilyen felelősség nem terheli a Teljesítési Hiba Eseteivel, valamint a Panasz kivizsgálásával összefüggésben.
    4. A Felhasználók hozzájárulásukat adják az alábbiakban kifejtésre kerülő számlázási rendszerhez. A Közvetítő valamennyi számlát jogosult elektronikus úton kiállítani és e-mailben megküldeni a Felhasználóknak. A Közvetítő a Vételárról számlát állít ki a Vevő részére. 
 • Egyéb rendelkezések

   1. A Rendszerben megjelölt Fuvarozók által kiadott Fuvarozási Szerződések rendelkezéseit a Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával egyidejűleg elfogadja. 
   2. A jelen Szerződés megkötésének feltétele a Közvetítő által a Rendszerben elérhetővé tett adatvédelmi szabályzat (az „Adatvédelmi Szabályzat”) megismerése és tudomásul vétele.
   3. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Közvetítő jogosult a jelen Szerződést bármikor egyoldalúan indokolás nélkül módosítani, azzal, hogy a módosítás a Felhasználó Rendszeren belüli postafiókjába történő megérkezésével minősül a Felhasználóval közöltnek és ettől az időponttól hatályosul a Felhasználó irányában. A módosítás hatályosulása előtt már hatályba lépett adásvételek vonatkozásában az ezen adásvételek teljesedésbe menéséig a jelen Szerződésnek az adásvételekre vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
   4. A Szerződésre a Felek Magyarország jogának alkalmazását rendelik. A nemzetközi jogforrások, az Európai Unió jogforrásai és Magyarország jogszabályai által megengedett esetekben kifejezetten kikötik Magyarország joghatóságát (fórum joga) a Szerződéssel összefüggő valamennyi jogvita esetére.


  English